یک ماهه
5000 تومان
Kerio ( کامپیوتر )
Pptp / L2tp ( آيفون - آندرويد )
Cisco ( کامپیوتر و آيفون - آندرويد )
tunnel/pm9/inet+ ( کامپیوتر )
دو ماهه
8000 تومان
Kerio ( کامپیوتر )
Pptp / L2tp ( آيفون - آندرويد )
Cisco ( کامپیوتر و آيفون - آندرويد )
tunnel/pm9/inet+ ( کامپیوتر )
سه ماهه
13000 تومان
Kerio ( کامپیوتر )
Pptp / L2tp ( آيفون - آندرويد )
Cisco ( کامپیوتر و آيفون - آندرويد )
tunnel/pm9/inet+ ( کامپیوتر )
شش ماهه
17000 تومان
Kerio ( کامپیوتر )
Pptp / L2tp ( آيفون - آندرويد )
Cisco ( کامپیوتر و آيفون - آندرويد )
tunnel/pm9/inet+ ( کامپیوتر )
یک ساله
37000 تومان
Kerio ( کامپیوتر )
Pptp / L2tp ( آيفون - آندرويد )
Cisco ( کامپیوتر و آيفون - آندرويد )
tunnel/pm9/inet+ ( کامپیوتر )