نحوه تنظیم وی پی ان ویژه در iPhone & iPad
نحوه تنظیم وی پی ان ویژه در iPhone & iPad :

به قسمت Setting > General رفته و گزینه VPN را انتخاب کنید و سپس Add VPN Configuration را بزنید. برای اتصال ۲ پورت PPTP و L2TP وجود دارد که تنظیمات آن ها در زیر آمده است.
** پورت L2TPType : L2TP
Description : TEHVPN
Server : 199.127.101.84
یا آدرس : m.teh-shop.top
Account : username
RSA SecurID : Off
Password : password
Secret : 12345678
Send All Traffic : On
Proxy : Off
** پورت PPTP ( این پورت در IOS 10 حذف شده است )
Type : PPTP
Description : TEHVPN
Server :199.127.101.84
یا آدرس : m.teh-shop.top
Account : username
RSA SecurID : Off
Password : password
Encryption Level : Auto
Send All Traffic : On
Proxy : Off